www.tordera.cat
Notes de Premsa

La Regidoria de Participació Ciutadana informa que ja s'han publicat les bases de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per l'Ajuntament de Tordera a projectes i activitats d'utilitat pública o d'interès social dutes a terme per les entitats sense ànim de lucre durant l'any 2019.
D'aquesta manera, les entitats de Tordera poden demanar les subvencions per als seus projectes fins al dia 7 d'octubre, presentant la documentació, degudament complimentada, que es requereix des de les bases.
L'objecte de les bases és definir el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de subvencions que atorga l'Ajuntament a projectes i activitats d'utilitat pública o d'interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre, amb la finalitat de donar suport econòmic al funcionament d'aquestes entitats i a la realització d'aquests projectes i activitats.

L'Ajuntament de Tordera aprova unes úniques bases i fa una sola convocatòria per a l'atorgament de subvencions, tot i que aquestes, en funció de la matèria i la finalitat, són gestionades pels diversos Departaments municipals. En aquest sentit, cada Departament ha fixat els Programes amb les activitats o projectes que considera d'utilitat pública o d'interès social i, per tant, subvencionables, els quals es recullen al document de bases reguladores.

 

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA:

Bases de la convocatòria per a la concessió de subvencions

Sol·licitud de subvenció

Subvencions inferiors a 1000 € (Annex 2 bis)

Descripció del projecte  (Annex 3)

MEMÒRIA D’ACTUACIÓ JUSTIFICATIVA DE L’ACTIVITAT O PROJECTE SUBVENCIONAT (Annex 5)

MEMÒRIA D’ACTUACIÓ JUSTIFICATIVA DE L’ACTIVITAT O PROJECTE SUBVENCIONAT  (Annex 5 bis)