www.tordera.cat
Notes de Premsa

habitatgeEl passat 5 de març de 2021 es va publicar la Resolució TES/585/2021, de 23 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l’any 2021.

1. Quin és el termini per sol.licitar l’ajut?

El termini per sol.licitar l’ajut s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitza el 30 d'abril de 2021. (Del 6/3/2021 al 30/4/2021).

2. Qui pot sol.licitar l’ajut?

Les persones físiques que, a l'any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més i que, a més de complir els requisits establerts a la base 4, siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya. (nascudes fins el 31/12/1956).

3. Quin és l’import màxim de lloguer mensual?

800€ mensuals per a la demarcació de Barcelona, en cas que la unitat de convivència hi hagi alguna persona amb mobilitat reduïda reconeguda l'import màxim de lloguer mensual és de 900€.

4. Com i on presentar la sol·licitud?

Les sol·licituds s’han de presentar en imprès normalitzat degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació requerida. Les sol·licituds es poden presentar a:


1. Presencialment a l'Oficina Local d'Habitatge  amb cita prèvia (tel. 937643717) 
2. Telemàticament a la web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya mitjançant el següent enllaç

Impresos normalitzats

• Sol.licitud de l’ajut
• Sol.licitud de transferència bancària.
10 REDUCCIO DE DESIGUALTATS 

Informació publicada el 12 de març de 2021