www.tordera.cat
Notes de Premsa

Projecte "Qui te les claus de casa?"L’Ajuntament de Tordera va aprovar ahir per unanimitat la cessió d’un terreny municipal al sector centre per tal que la Fundació Dr. Joan Pujol El Rusc pugui construir-hi la nova llar residencia i centre ocupacional en el marc del projecte “Qui te les claus de casa?”.

 El nou equipament, que estarà en marxa en un període de tres anys, també comptarà amb un espai de serveis comunitaris  per tal de donar resposta a les necessitats socials de la ciutadania de Tordera. 

Les persones amb discapacitat tenen dret a decidir com volen viure i des de la Fundació Dr. Joan Pujol El Rusc les acompanyen per tal que aquest procés els permeti tenir el màxim d’autonomia possible i siguin part activa de la comunitat. 

El Rusc, amb el suport de l’Ajuntament de Tordera,  posarà en marxa un nou model de Llar Residència que combinarà espais oberts al poble. Per a fer-ho, la complicitat i suport dels agents del territori, és clau. Iniciar el procés amb la cessió dels terrenys per a la construcció del nou equipament  l’Ajuntament de Tordera n’és el primer pas.

 

Què és EL RUSC?

FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC, fundada el 1977 pel Dr. Joan Pujol s’adreça a persones amb discapacitat intel·lectual.

Ofereix un lloc de vida i feina digna on les persones puguin trobar estabilitat i benestar personal, amb serveis adequats a les seves necessitats, per millorar el seu desenvolupament i la seva qualitat de vida.  

Actualment, El Rusc disposa de tres Llars Residència (El Lledoner, El Petit Príncep i El Brunzit) ubicades a Tordera i amb capacitat per a 7, 9 i 10 persones respectivament.

El Centre Ocupacional El Rusc està ubicat al Veïnat de Sant Ponç, als afores de Tordera. Disposem de 33 places per a persones amb discapacitat intel·lectual.

 

Nou projecte de vida comunitària i de desinstitucionalització.

La Fundació vol cercar solucions amb les quals la persona amb discapacitat pugui decidir i cercar models de suport on tenir una vida més independent i comunitària. 

Un model des del qual la persona pot prendre decisions sobre la seva vida i participa activament en els diferents àmbits de la societat, promovent ser el més autònoma i independent possible i oferint el suport que necessiti. Un model que potenciï la vida de barri i de poble i que permeti a les persones la seva inclusió i formar part activa de la seva comunitat. Treballant en xarxa i aportant solucions a necessitats de Tordera.

El nom del projecte: “Qui té les claus de casa?” vol recollir aquest fet. La importància de tenir les pròpies claus, una llar on sentir-se com a casa.

Alhora, aquest recurs dona resposta a una necessitat urgent de recursos d’habitatge per a persones amb discapacitat. El Rusc destaca que el model de grans residències està caduc i els nous serveis socials apunten cap a recursos més personalitzats i petits. Aquesta línia està promoguda per la Generalitat de Catalunya i per DINCAT i PLENA INCLUSIÓN, amb la creació i potenciació del projecte MI CASA.

 

“Qui té les claus de casa?” projecte Tordera.

A través d’aquest projecte, la Fundació vol fer un pas endavant en el serveis per a persones amb discapacitat intel·lectual, proposant el model de vida comunitària d'El Rusc a Tordera. 

El nou projecte  incorporarà:

- Un nou espai de Llar Residència per a 12 persones.

- Redistribució de les places de les Llars existents en unitats de convivència més petites (5-6 persones).

- Un Centre Ocupacional per a 50 persones.

- Espais i equipaments comunitaris oberts al poble que puguin donar resposta a les necessitats de la ciutadania de Tordera. 

                · Espai sociocultural

                · Menjador social

                · Restaurant 

 

El projecte té una duració estimada de tres anys amb diferents fases de desenvolupament:

•         Fase inicial, que comença amb la firma de la cessió del terreny per part de l’Ajuntament de Tordera.

•         Segona fase de captació de fons.

•         Tercera fase d’inici de les obres, que s’aniran completant de forma gradual.

Aquest projecte preveu una inversió inicial de 1'5 milions d'euros per a la construcció de l'espai de Llar Residència. Es preveu una part del finançament públic i una part que pugui ser coberta amb la complicitat i suport d’empreses i persones. Una vegada creada la llar i els diferents equipaments el finançament de les places quedarà cobert per la Generalitat de Catalunya.

 

La cessió dels terrenys per part de l’Ajuntament de Tordera

Ubicació: entre els carrers Gran de Sant Andreu i Santiago Rusiñol de Tordera.

Superfície: 3032 m2

Per a més informació sobre el projecte “Qui té les claus de casa?” l’entitat ha posat a disposició de tothom el nou web: https://elrusc.cat/claus-de-casa/

Edicte relatiu a l'aprovació del plec de clàusules administratives particulars que regulen el contracte privat, de concessió administrativa directa i gratuïta, d'ús privatiu d'un bé de domini públic

 

Informació publicada el 27 de maig de 2022