www.tordera.cat
Notes de Premsa

L'Àrea d'Habitatge de Tordera, encapçalada per la regidora Toñi Garcia, informa que l'Agència de l'Habitatge de la Generalitat de Catalunya obrirà a partir d'aquest dimecres 28 de setembre, una nova convocatòria d'ajudes per al pagament de lloguer. 

Les sol·licituds es podran presentar electrònicament AQUÍ i presencialment a les Oficines locals d'habitatges. Es recomana presentar les sol·licituds electròniques.

És imprescindible l'IDCAT MÒBIL per fer la tramitació telemàtica. Podeu obtenir-lo mitjançant el següent enllaç https://idcatmobil.seu.cat.

Destinataris

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin fins a 36 anys, que compleixin els requisits que estableix la base 4, i siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

Requisits

Tenir la residència legal a Catalunya
Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin 2,97 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC) (23.664,15€), en l’exercici fiscal de l’any 2021.
Ser titular d'un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l'habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als següents imports:
Lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge al Maresme: 950 €.
Lloguer o preu de cessió d'us d'habitació al Maresme: 450 €.
Per a famílies nombroses, famílies monoparentals  i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem de mobilitat favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 1100 euros al Maresme. 

Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim 6 rebuts de lloguer pagats.
Pagar el lloguer o preu de cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en què constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.
No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant..
Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social.

Aquelles persones que necessitin suport en la tramitació telemàtica poden demanar cita prèvia a l’Oficina local d’habitatge de l’Ajuntament de Tordera de 9h a 14.00h de dilluns a divendres trucant al telèfon 93 764 37 17.

Al moment de realitzar el tràmit en línia cal disposar dels documents bàsics en PDF (Contracte, rebuts pagats i SEPA o certificat de titularitat bancària) cada document en un sol arxiu amb totes les pàgines.

Aquelles persones que necessitin presentar la sol·licitud en modalitat presencial poden demanar cita prèvia a l’OAC de l’Ajuntament de Tordera de 9 h a 14.00 h de dilluns a divendres trucant al 93 764 37 17.

Al moment de fer el tràmit presencial cal disposar dels documents bàsics originals (Contracte i SEPA o certificat de titularitat bancària) i els rebuts pagats impresos sense grapes i en bon estat.

 

Documentació relacionada:

1.       Sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer o cessió d'ús per a joves fins a 36 anys

2.       Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

3.       Com obtenir l’idcatmòbil. 

4.       Teniu a la vostre disposició aquest Manual de suport per omplir el formulari de sol·licitud electrònica 

5.       Presentació de documents un cop feta la sol.licitud telemàtica. 

Informaciķ publicada el 27 de setembre de 2022