www.tordera.cat
Els trāmits
 • Informaciķ
  Oficina d'Atenció Ciutadana
  Pl. Església, 2 baixos.
  Tel. 937643717
  padro@tordera.cat
  Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.


  Documentació que cal portar en el moment d'empadronar-se:

  (Tots els documents han de ser originals)

  Dades personals:

  - Documents d’identificació de la persones que s’empadronen: 

  Persones de nacionalitat espanyola: 

  o   DNI vigent

  Persones estrangeres comunitàries: 

  o   Targeta de residència en vigor emesa per les autoritats espanyoles

  o   Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió i passaport 

  o   Document d’identitat en vigor emès pel país de procedència

  Persones estrangeres no comunitàries: 

  o   Targeta de residència o de treball (NIE) o passaport vigents.

  -          En el cas que realitzi el tràmit una persona diferent de la persona interessada, Document de representació pels tràmits d’alta o canvi de domicili al padró d’habitants acompanyat del document d’identificació de les dues persones.

  En cas de fills menors:

  -          Llibre de família o partida de naixement

  -          Document d'identitat (obligatori a partir dels 14 anys)

  -          Passaport/NIE si ha nascut a l'estranger

  -          En cas de menors que s’empadronin només amb un dels pares:

  o   Sentència de separació on consti la custòdia del fill/a si els pares estan separats.

  o   O declaració jurada i document d'identitat de l'altre progenitor (presencial).

  Dades del domicili:

  Vivenda de propietat: 

  -          Original de l’escriptura de propietat de l’immoble on consti que la persona sol·licitant com a propietària o rebut de l’IBI.

  Vivenda de lloguer: 

  -          Original del contracte de lloguer vigent on consti que la persona sol·licitant és l’arrendatària i últim rebut.

  Altres casos:

  -          Si la persona interessada no és el titular: autorització del titular de l’habitatge o del contracte de lloguer, juntament amb l’original del document identificatiu del titular i l’original de les escriptures de propietat o contracte de lloguer juntament amb l’últim rebut (el titular del contracte ha de constar empadronat en aquest domicili).

  Si consten persones empadronades en el domicili on es vol fer l’alta, cal firmar al full padronal d’autorització alguna d’aquestes persones que sigui major d’edat. 

  -          Si la persona interessada viu en un establiment col·lectiu l’autorització l’haurà de fer la persona que ostenti la direcció del centre.

  -          Si la persona interessada no disposa de la documentació requerida en els apartats anteriors cal que presenti una sol·licitud d’inscripció en el Padró municipal d’habitants especificant les circumstàncies concretes en què es troba per tal que l’Ajuntament pugui fer les comprovacions que estimi necessàries.

  Plantilles de documents relacionades amb  l'empadronament

   

   

Informaciķ publicada el 9 de gener de 2006