L'Ajuntament de Tordera aprova el Pla de Mesures Antifrau i el Codi de Conducta dels alts càrrecs i bon govern

Última revisió 18-01-2023 14:22
15/11/2022

L'Ajuntament de Tordera aprova el Pla de Mesures Antifrau i el Codi de Conducta dels alts càrrecs i bon govern

L'Ajuntament de Tordera va aprovar durant la sessió plenària del mes d'octubre el Pla de Mesures Antifrau (PMA) i el Codi de Conducta dels alts càrrecs i de bon govern.

Tant el pla com el detall del Codi de conducta són instruments que recullen un seguit de valors i principis ètics, així com unes normes de conducta, que han de regir les actuacions de les persones al qual va destinat amb la finalitat de reforçar la confiança dels ciutadans en la gestió pública, prevenir determinades pràctiques, garantir que les persones destinatàries adoptin un comportament correcte, professional, eficaç i transparent i establir les responsabilitats que se'n puguin derivar del seu incompliment.

El Pla de Mesures Antifrau (PMA) de l'Ajuntament de Tordera s'aprova amb l'objectiu d'enfortir la integritat institucional i establir els principis i les normes que seran d'aplicació en la lluita contra les irregularitats administratives, el frau, la corrupció i els conflictes d'interessos en la gestió dels fons provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Aquest Pla s'articula al voltant de les quatre fases del cicle de gestió del risc del frau (cicle antifrau), amb la pretensió última de salvaguardar els principis de bona gestió financera, de protecció dels interessos financers de la Unió Europea i de compliment de resultats a la gestió: prevenció, detecció, correcció o persecució.

Les mesures que s'han establert en cada fases del cicle són:

Mesures de Prevenció

 • Declaració institucional de lluita contra el frau i la corrupció.
 • Definició d'un model d'avaluació de riscos en matèria d'irregularitats, frau, corrupció i conflictes d'interès.
 • Implantació d'un Protocol de gestió de conflicte d'interès.
 • Incorporació de la Declaració d'Absència de Conflictes d'Interessos (DACI) en els expedients vinculats a projectes finançats amb fons europeus.
 • Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern de l'Ajuntament de Tordera.
 • Codi ètic dels treballadors públics de l'Ajuntament de Tordera.
 • Publicitat de la declaració de béns i activitats.
 • Publicitat de l'agenda d'alts càrrecs i ús del Registre de grups d'interès.
 • Participació de l'entitat local en accions de sensibilització i formatives en matèria d'integritat i ètica pública.
 • Publicitat i transparència del Pla de mesures antifrau.

Mesures de Detecció

 • Creació d'una bústia ètica. 
 • Previsió llistat de banderes vermelles que actuï com a sistema d'alertes en els casos do circumstàncies on els riscos d'aparició d'irregularitats administratives, frau, corrupció o conflictes, d'interessos siguin elevats o mitjans.
 • Introducció d'eines de gestió de dades i de traçabilitat amb la finalitat de detectar irregularitats administratives, frau, corrupció o conflictes d'interessos.

Mesures de Correcció i Mesures de Persecució

Protocol d'actuació en cas d'alerta o sospita de frau, corrupció o conflicte d'interès.

Amb l'aprovació del PMA, també s'ha posat en funcionament la BÚSTIA ÈTICA (eina que facilitada per l'AOC), que constitueix un canal per a denunciar o alertar d'accions contràries als principis de bon govern o a l'ordenament jurídic, i que garanteix la confidencialitat de les comunicacions durant tot el procés.

Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Tordera