L'Ajuntament de Tordera i l'ADF Tordera realitzen millores a la xarxa de camins dins del Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals

Última revisió 18-01-2023 13:05
29/11/2022

Gràcies als ajuts per la gestió forestal sostenible que atorga el Departament d'Acció Climàtica, des de l'Ajuntament de Tordera i l'ADF de Tordera, s'han realitzat millores a la xarxa de camins del Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals.

Les actuacions executades han permès arranjar 20 km dels camins del PPi.
Aquests treballs han consistit en el repàs i consolidació del ferm, posteriorment s'ha procedit a l'eixamplament allà on l'ample actual no complia amb les dimensions mínimes de la secció de servei. S'han realitzat els moviments de terres i la construcció de sistemes per evacuar l'aigua correctament. Les trenques s'han col·locat cada 25-50 m en funció del pendent longitudinal, donant una curvatura que permeti evacuar l'aigua cap a les vores del camí, evitant-ne el deteriorament. Posteriorment, s'ha procedit a dur a terme l'eliminació dels bassals, xaragalls, pedreguer i altres que dificultaven el correcte pas dels vehicles. Tot seguit, s'han fet les obres complementàries com la redefinició els radis de la corba per al correcte gir dels vehicles que hi transitaran en cas d'emergència, la inclinació de la calçada (el peralt) i els punts destinats al canvi de sentit.

Finalment, s'ha portat a cap l'acabat del ferm mitjançant la motoanivelladora amb la finalitat d'adequar i perfilar la plataforma per al pas del trànsit.

Aquest ajut s'emmarquen dins el PDR i compten amb el finançament del fons FEADER

Els ajuts del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 van dirigits a aconseguir dels següents reptes:

 

  • Fomentar l'arrelament i desenvolupament econòmic i social dels joves al medi rural.
  • Contribuir a la reactivació econòmica i la creació d'ocupació, amb especial atenció als sectors agrari, alimentari, forestal i les zones rurals.
  • Estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.
  • Promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals.