Oberta la convocatòria de subvencions del pagament del lloguer a persones que tinguin 65 anys o més o que tinguin de 36 a 64 anys

Última revisió 11-04-2023 08:47
11/04/2023

S’inicia l’11 d’abril fins el 12 de maig.

Les sol·licituds es podran presentar electrònicament a través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya https://habitatge.gencat.cat/ajutlloguer i presencialment a les Oficines locals d’habitatges. Es recomana presentar les sol·licituds electròniques.

És imprescindible l'IDCAT MÒBIL per fer la tramitació telemàtica. Podeu obtenir-lo mitjançant el següent enllaç https://idcatmobil.seu.cat.

Destinataris

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin 65 anys o més o que tinguin de 36 a 64 anys, que compleixin els requisits que estableix la base 4, i siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

Requisits

 1. Tenir la residència legal a Catalunya.
 2. Tenir una edat de 65 anys o més o que tinguin de 36 a 64 anys, inclosos, o més en el moment de publicació de la convocatòria.
 3. Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin 2,977736 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC) (23.725,65€).
 4. Ser titular d'un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l'habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
 5. No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als següents imports:
  • Lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge al Maresme: 900 €.
  • Lloguer o preu de cessió d'us d'habitació al Maresme: 450 €.

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals  i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem de mobilitat favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900 € al Maresme.

 1. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 2. Estar al corrent de pagament de les rendes o del preu de cessió en el moment de presentar la sol·licitud.
 3. Pagar el lloguer o preu de cessió de l’habitatge o habitació per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud.
 4. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.
 5. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social.

Aquelles persones que necessitin suport en la tramitació telemàtica poden demanar cita prèvia a l’Oficina local d’habitatge de l’Ajuntament de Tordera de 9h a 14.00h de dilluns a divendres trucant al telèfon 93 764 37 17.

Al moment de realitzar el tràmit en línia cal disposar dels documents bàsics en PDF (Contracte, rebuts pagats i SEPA o certificat de titularitat bancària) cada document en un sol arxiu amb totes les pàgines.

Aquelles persones que necessitin presentar la sol·licitud en modalitat presencial poden demanar cita prèvia a l’OAC de l’Ajuntament de Tordera de 9 h a 14.00 h de dilluns a divendres trucant al 93 764 37 17.

Al moment de fer el tràmit presencial cal disposar dels documents bàsics originals (Contracte i SEPA o certificat de titularitat bancària) i els rebuts pagats impresos sense grapes i en bon estat.

S’inicia l’11 d’abril fins el 12 de maig.

Documentació relacionada:

Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya