Subvenció per afavorir l'autoocupació per a joves inscrits a Garantia Juvenil

Última revisió 10-12-2021 12:08
10/12/2021

Garantia Juvenil obre convocatòria de l’ajut econòmic de 13.510,00 euros a joves, prèviament inscrits al programa de Garantia Juvenil, que es donin d’alta de manera ininterrompuda com a treballadors autònoms durant un període de 12 mesos. La subvenció s’emmarca en el programa REACT-UE i en la Iniciativa d’Ocupació Juvenil (IEJ).

A continuació detallem els requisits generals:

Termini

La sol·licitud es pot presentar des del 10 de desembre de 2021 a les 9:00 h fins al 10 de gener de 2022 a les 15:00 h. 

Requisits específics dels sol·licitants

 1. Estar inscrita com a persona demandant d'ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, fins al dia anterior a la data d'inici d'activitat com a treballador o treballadora autònom o bé estar donada d'alta al registre del Programa de garantia juvenil en situació d’'inscrit beneficiari' el dia anterior a la data d'inici de la seva activitat com a treballador o treballadora autònom.
 2. Tenir entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) a la data d'inici d'activitat com a treballador o treballadora autònom.
 3. Haver iniciat l'activitat econòmica com a treballador o treballadora autònom abans de la presentació de la sol·licitud d'aquest ajut.
 4. Tenir domicili fiscal i, si escau, el centre de treball a Catalunya.
 5. No estar contractada per compte d'altri ni a l'inici de l'activitat com a treballador o treballadora autònom ni durant tot el període subvencionable, llevat del que es preveu a la base 4.2.e.
 6. Complir altres requisits específics relacionats amb l'activitat en règim de treball autònom que duu a terme la persona sol·licitant de l'ajut, en cas que ho determini la convocatòria corresponent.
 7. Acreditar la realització de la formació específica, durant el període subvencionable, en cas que ho determini la convocatòria corresponent.
 8. No haver estat beneficiària d'aquest ajut o similar, segons especifiqui la convocatòria corresponent.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud

 1. Certificat acreditatiu de la inscripció al registre telemàtic del Programa de Garantia Juvenil, en situació d’inscrit/a beneficiari/ària, actualitzat al dia abans d’iniciar la seva activitat com a treballador o treballadora autònom. Aquest certificat l’hauran d’aportar aquelles persones sol·licitants que no estiguin inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) el dia abans d’iniciar la seva activitat en règim de persones treballadores autònomes.
 2. Full de domiciliació bancària degudament diligenciat i segellat per l'entitat financera i signat per la persona sol·licitant de l'ajut o bé   una còpia de la llibreta d'estalvis, xec, extracte bancari o qualsevol altre document on consti el nom de la persona titular i el número de compte IBAN.
 3. Declaració d'alta al cens d'empresaris, professionals i retenidors, en algun municipi de Catalunya (models 036-037) o document únic electrònic (DUE) tramitat i finalitzat a través de la plataforma CIRCE amb codi de seguretat de verificació.
 4. En cas de professionals col·legiats, certificat on consti la data d’alta a la mútua com a sistema alternatiu al RETA i acreditació conforme en els sis mesos anteriors a aquesta alta no havia estat donat d’alta en la mateixa mutualitat com a sistema alternatiu al RETA.
 5. Les persones sol·licitants que hagin obtingut una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Agència Tributària estatal, l'Agència Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social, cal que aportin la documentació que ho acrediti.
 6. Certificat de reconeixement del grau de discapacitat igual o superior al 33%, en cas que no s'hagi autoritzat el Departament d'Empresa i Treball per fer la consulta de les dades.

Si necessites més informació i/o concertar cita per saber quins són els requisits, així com els tràmits a realitzar, resoldre dubtes i/o tramitar la sol·licitud de subvenció, pots contactar amb el departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Tordera de 9 a 14h al telèfon 937 642 816 o bé enviar un correu a promocioeconomica@tordera.cat.

Per a més informació podeu consultar-ho a "Sol·licitar l'ajut" al portal de Gencat